Extension Logo
Extension Logo
University of Minnesota Extension
https://extension.umn.edu

Extension is expanding its online education and resources to adapt to COVID-19 restrictions.

Pastureland rental rates

Cattle in pasture.

Pasture average increased from $26 in 2014 to $28 per acre in 2015 to $30 in 2016 and 2017.

Pastureland rental rates by Minnesota county and region

County or region 2019 2017 2016 2014 2013 2012
Becker 17 22 19 16.5 16.5 12.5
Clay 19 20.5 18 NA 25.5 NA
Clearwater 15.5 12.5 12 12 11.5 12.5
Kittson 13 10.5 11.5 13.5 10 NA
Mahnomen 12 12.5 13 NA NA 25
Marshall NA 29 NA NA NA NA
Norman 17 NA 20.5 NA NA NA
Pennington NA NA NA 20 20.5 16
Polk 15 13 19 19 19.5 14
Red Lake 18.5 NA 22.5 16.5 NA NA
Roseau 16.5 15 13 14.5 15 16.5
NORTHWEST 15.5 17 16 16 16.5 18.5
Beltrami 10 13.5 12.5 NA 10 11.5
Cass 17 9 13 NA 16.5 16.5
Hubbard NA 12 9.2 NA 8.1 9.4
Itasca NA NA 9.3 NA NA NA
Koochiching NA NA NA NA 9 NA
Lake of the Woods 8.5 6 NA NA NA NA
NORTH CENTRAL 14.5 12.5 13 NA 14 14
Cook NA NA NA NA NA NA
Lake NA NA NA NA NA NA
St Louis 5 9 6.9 NA NA NA
NORTHEAST 5 9 6.9 NA 10 NA
Big Stone 52 28.5 29 38 42.5 NA
Chippewa 32.5 25.5 27 37.5 37.5 NA
Douglas 29 20 16 NA NA NA
Grant NA NA NA NA NA 22.5
Lac Qui Parle 58 71 64.5 48.5 38.5 42.5
Otter Tail 18 14 13.5 18 18.5 16
Pope 41 43.5 30.5 24.5 27.5 27.5
Stevens 43 50 NA 32.5 NA 23.5
Swift 44 55 60.5 54.5 37.5 28
Traverse NA 30 36.5 31 28 22.5
Wilkin NA NA NA NA NA NA
Yellow Medicine 57.5 37 NA NA 45 33
WEST CENTRAL 34 42.5 43 35 31.5 28.5
Benton 27 22 19.5 24 17 17
Carver NA NA NA 50.5 NA NA
Kandiyohi 60 36.5 46.5 NA 35 42.5
McLeod NA NA 37 NA 40 NA
Meeker NA NA NA NA NA NA
Morrison NA 20 14 17 17 12.5
Renville NA NA NA NA 23 NA
Scott NA NA 41.5 NA NA 40
Sherburne NA NA 28.5 25.5 20 NA
Sibley NA NA 25.5 NA NA NA
Stearns 26.5 37 51 18 35 17
Todd 27.5 23 27.5 19 26 17
Wadena NA 12 23 9.5 NA NA
Wright 47.5 35 NA 21 32 17
CENTRAL 24 27 28 17 23 15
Aitkin 11.5 14.5 10 12 NA NA
Anoka NA NA NA NA NA NA
Carlton 6 6 5.4 8.6 13 9.4
Chisago 39.5 19 23 18 30 NA
Crow Wing 13 16 13 13.5 10 12
Hennepin NA NA NA NA 30 18
Isanti 14 12.5 11 12.5 12 NA
Kanabec 12.5 16 21 18.5 13 7.3
Mille Lacs NA 19.5 15.5 19.5 20 NA
Pine 24.5 15 10 14 14 11.5
Washington 39 32 28 35 38 NA
EAST CENTRAL 16.5 15.5 12.5 14.5 15.5 12
Cottonwood 31 NA 49.5 30 NA NA
Jackson 43 41 44 42 NA 37
Lincoln 58.5 46 54 47.5 48 50
Lyon 56.5 41 43.5 52 52.5 NA
Murray 57 51 58 48 53 58
Nobles 58 60 57.5 44 NA NA
Pipestone 63 51.5 50 46 46 48
Redwood 36.5 48 NA 31.5 NA NA
Rock 56 61 74.5 58.5 61 51
SOUTHWEST 53.5 51 51.5 46 51.5 49
MINNESOTA 28 30 30 26 28 24.5

David Bau, Extension educator

Reviewed in 2017

Share this page:

© 2021 Regents of the University of Minnesota. All rights reserved. The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.