Extension Logo
Extension Logo
University of Minnesota Extension
https://extension.umn.edu

USDA Cov Lus Teev Los Qhia

Lus Hmoob | English | español | Soomaali

Pom zoo raws li cov kev cai lij choj hauv Federal civil right law thiab U.S. Department of Agriculture (USDA) civil right cov kev tswj thiab kev cai, USDA, nws lub koos haum, lub chav ua hauj lwm offices, thiab cov neeg ua hauj lwm, thiab cov tsev ua hauj lwm (institution) uas muaj kev koom tes los yog tswj USDA cov programs yuav tsis pub kom kev ntxub ntxaug lwm tus neeg vim yog lawv yog hom neeg txawv, nqaij tawv txawv, haiv neeg txawv, poj niam los yog txiv neej, kev cai dab qhuas txawv, muaj kev xiam oos qhab, hnub nyoog, kev ntseeg ntawm faim nom tswv, los yog kev tawm tsam los yog pauj kua zaub ntsuab rau tej qho ua nws twb tau ua dua los lawm xws li civil rights activity nrog ib qho program twg los yog tej yam them nyiaj thiaj los ntawm USDA thiaj li tau ua.

Cov neeg uas muaj kev xiam oos qhab uas yuav tsum tau muaj ib qho kev pab dab tsi es lawv thiaj li paub txog cov xov xwm tias hais li cas (xws li, kev sau ntawv rau cov dig muag, sau ntawv kom loj loj, mloog kas xev, piav tes siv Mekas Hom, los yog lwm yam), yuav tsum tau hu rau lub chaw agency (Lub Lav los yog lub nroog) qhov chaw uas lawv mus thov kev pab (benifits). Cov neeg who lag ntseg, hnov lus tsis zoo los yog hais lus tsis meej kuj hu tau rau USDA ntawm qhov chaw hu ua Federal Relay Service ntawm 1-800-877-8339. Ntxiv mus thiab, cov ntawv qhia txog cov program no tej zaum kuv muaj lwm hom lus uas tsis yog lus Askiv thiab.

Xav tawm tsam muaj kev tsis txau siab txog ib qho program vim yog muaj kev ntxub ntxaug, yuav tau mus sau (fill) daim ntawv hu ua USDA Program Discrimination Complaint Form (AD-3027) nyob hauv online ntawm http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, thiab ntawm tsev ua hauj lwm USDA lub office, los yog sau ntawv mus rau USDA thiab sau rau hauv daim ntawv kom muaj tag nrho cov information uas hais hauv daim ntawv. Yog xav tau ib daim copy ntawm daim ntawv tsis txaus siab (complaint), hua rau 1-866-632-9992.

Xa koj daim ntawv uas koj sau tiav lug los yog daim ntawv mus rua USDA, yog xa:

 1. Pais Xab Nis:

  U.S. Department of Agriculture
  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
  1400 Independence Avenue, SW
  Washington, D.C. 20250-9410;

 2. Xav Fev (Fax): 202-690-7442
 3. Xa hauv computer (Email): program.intake@usda.gov

Lub chaw ua hauj lwm no yog lub chaw uas muaj lub hwv tsam sib xws pub rau txhua tus.

Yog xav tau kev pab txog ntawm Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) cov teeb meem, cov tib neeg yuav tsum mus cuag USDA SNAP Tus Xov Tooj 1-800-221-5689, kuj muaj siv lus Mev los hu rau MN Food Tus Xov Tooj ntawm 1-888-711-1151.

Qhov kev pab no tau txais kev pab nyiaj txiag muaj feem los ntawm USDA's Supplemental Nutrition Program — SNAP — tau txais kev pab nyiaj txiag los ntawm thiab los hauv koos haum Minnesota Department of Human Services. SNAP muaj kev pab txog kom muaj zaub mov zoo rau cov neeg uas khwv tau nyiaj tsawg.

Reviewed in 2018

Share this page:

© 2019 Regents of the University of Minnesota. All rights reserved. The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.