Extension Logo
Extension Logo
University of Minnesota Extension
https://extension.umn.edu

Oraah ku saabsan akhbaarta USDA

Soomaali | English | español | Lus Hmoob

Ayadoo la tixraacayo sharciga xuquuqda madaniga ee Federal-ka iyo xeerarka iyo siyaasadaha xuquuqda madaniga ah ee U.S. Department of Agriculture (USDA), ayey ka mamnuuc tahay in USDA, wakiiladeeda, xafiisyadeeda, shaqaalaheeda, iyo hay’adaha ka qayb qaadanaya inay maamulaan barnaamijyada USDA ay takoorid sameeyaan taasoo ku salaysan isirka, midabka, wadanka laga soo jeedo, lab ama dhadig, caqiidada diiniga ah, curyaanimo, da’da, siyaasadda la’aaminsan yahay, ama in looga aarguto fal hore oo kusaabsan xuquuq madani ah ee barnaamij kasta, ama fal ay fulisay ama maal-galisay USDA-du.

Dadka curyaanka ah ee u baahan qaab kale oo warbixinta barnaamijka loogu soo gudbiyo (tusaale; Qoraalka dadka indha la’, qoraal si far waaweyn ah loo daabacay, cajalado dhagaysi ah, Luuqada Amerikanka ee fara ka hadalka, iwm), waa inay la xiriiraan wakiilka (Gobolka ama dagmada) ee gobta ay ka dalbadeed wax qabadka. Dadka dhagaha la’, ama dhagaha ka culus, ama aan hadli karin waxay la xiriiri karaan USDA-da ayagoo u maraya inay wacaan telefonka 1-800-877-8339 ee Federal Relay Service. Intaa waxaa dheer, warbixinta barnaamijka waxaa lagu heli karaa luuqado kale oo aan Ingriis ahayn.

Si aad usoo gudbisato cabasho takoor ah oo barnaamijka ku saabsan, waa inaad soo buuxiso foomka USDA Program Discrimination Complaint Form (AD-3027) kaasoo aad ka heli karto bogga internet-ka ee http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, ama xafiis kasta ee USDA-da, ama warqad kusoo qor dhamaan warbixinta lagaaga dalbaday ee ku qoran foomka una soo dir USDA. Si aad u dalbato nuqulka foomka cabashadada lagu soo gudbisto, waxaad wacdaa 1-866-632-9992.

Kusoo dir foomka aad soo buuxisay ama warqada cinwaanka USDA ee ah:

 1. Boosto kusoo diris:

  U.S. Department of Agriculture
  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
  1400 Independence Avenue, SW
  Washington, D.C. 20250-9410;

 2. Fax: 202-690-7442
 3. Email: program.intake@usda.gov

Hayadani waa mid fursadaheeda loo siman yahay.

Wixii akhbaar ah ee ku shaqo leh arinta mashruuca Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), shakhsiyaad ay quseeyaan ha la soo xiriiraan USDA SNAP Hotline Number ee 1-800-221-5689, oo sidoo kale isbaanish ah ama ha wacaan khadka MN Food HelpLine ee 1-888-711-1151.

Waxtarkan waxaa maal-galintiisa qayb ka ah USDA’s Supplemental Nutrition Program — SNAP — iyadoo maal gelinta inteeda kalena laga helay Minnesota Department of Human Services. SNAP wuxuu quudiyaa dadka danyarta ah.

Share this page:

© 2019 Regents of the University of Minnesota. All rights reserved. The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.