Extension Logo
Extension Logo
University of Minnesota Extension
extension.umn.edu

Tej Yam Tshwj Xeeb Txog Tus Kab Mob "Avian Influenza" Uas Cov Neeg Yug Qaib Yuav Tsum Tau Paub

Tus kab mob “Avian Influenza” yog abtsi?

“Avian influenza” (AI) yog ib tug kab mob uas kawj ua mob rau qaib, qaib cov txwv, nraj, w, thiab os. “Waterfowl” thiab “shorebirds” (xws li os thiab noog dej) yog cov tsiaj uas tus kab mob avian influenza nyiam kawj ua mob rau lawv lub cev thiab rau tej chaw uas lawv nyob tiamsis muaj ntau zaus kuj tsis pom ua mob tshwm sim tuaj. Muaj tej hom kab mob “avian influenza” muaj lub npe hu ua “highly pathogenic” (HPAI) vim tias cov kab mob no ua rau qaib mob thiab tuag sai tsis zoo li cov kab mob tshwm sim rau cov noog dej (waterfowl). Tej yam uas koj yuav pom tshwm sim tuaj rau cov qaib uas raug tus kab mob “highly pathogenic” (HPAI) no yog xws li yuav ua rau cov qaib ua tsis taus pa thiab lawv plab heev, dhau ntawv lawm tus kab mob no ua rau cov qaib tuag sai. Tej zaum kuj ua rau tus qaib lub taub hau, caj dab, thiab qhov muag o o thiab ua rau lub taub hau thiab txhais ceg doog xiav. Nyob ntawm lwm yam noog nrog rau qaib cov txwv, tus kab mob no yuav ua rau lawv tshee tshee, ua rau lub caj dab sib qhaib, ua rau lawv tus tis tuag ya tsis taus, thiab nyuaj ua luam dej. Qhov mob uas sib thooj ntawm cov qaib no (tsis suav os) yog tus kab mob no ua rau lawv mob thiab tuag yam sai kawg nkaus.

Suav txij thaum lub Kaum Ob Hlis ntuj xyoo 2014 los, U. S. Department of Agriculture (USDA) tau qhia txog tus kab mob HPAI no yog tshwm sim ib ceg los ntawm tus kab mob H5N2, tus kab mob no tau muaj tshwm sim rau cov noog dej qus thiab cov qaib uas tu tom tsev nyob rau hauv lub xeev Washington, Oregon, California, Idaho; cov qaib tu muag nyob rau hauv lub xeev California, Minnesota, Missouri, thiab Arkansas (cov ntaub ntawv hais txog cov kab mob no muaj nyob rau hauv lub website). Tus kab mob no yuav tsis kis yooj yim mus rau tej pej xeem thiab yuav tsis muaj teeb meem txog txoj kev noj zaub mov vim cov qaib raug tus kab mob no yuav tsis pub xa mus muag rau hauv tej taj laj los yog khw. Qhov uas tib neeg yuav raug tus kab mob no mas tsuas yog los ntawm qhov tu cov qaib uas twb muaj tus kab mob no lawm xwb. Yuav tsum nco ntsoov ntxuav cov nqaij qaib kom huv huv thiab ua cov nqaij thiab hau cov qe kom siav siav txog 165 degree ua ntej yuav noj. Tsis txhob noj tej nqaij los ntawm tus qaib uas zoo li muaj mob los yog cia li tuag lawm.

Yuav Tsum Ua Li Cas Yog Koj Xoom Xaim Koj Cov Qaib Muaj Tus Kab Mob “Highly Pathogenic Avian Influenza”?

Ib lub xeev twg twb yeej tsim muaj ib lub koos haum los mus saib xyuas cov xov xwm hais txog tus kab mob avian influenza. Board of Animal Health yog lub koos haum los saib xyuas tus kab mob avian influenza hauv lub xeev Minnesota. Yog koj pab qaib cia li tuag los yog koj xoom xaim tias feem ntau ntawm koj cov qaib tau raug tus mob highly pathogenic avian influenza, thov qhia rau tus kws kho tsiaj los yog Minnesota Board of Animal Health kom sai li sai tau. Yog xav paub ntxiv, mus saib hauv lub website, los yog hu rau lub koos haum Minnesota Poultry Testing Laboratory (MPTL) ntawm tus xov tooj (320) 231-5170. Lub koos haum MPTL tau koom tes nrog rau University of Minnesota Veterinary Diagnostic Laboratory (VDL) nyob hauv lub zos St. Paul los mus saib xyuas thiab tshuaj ntsuam xyuas tus kab mob Avian Infuenza (AI). Yog xav paub ntxiv, hu rau lub koos haum VDL ntawm tus xov tooj 612-625-8787 los yog mus saib hauv lub website.

Cov Kev Qhia Tiv Thaiv

Txij thaum tus kab mob HPAI tau tshwm sim los, tshwj xeeb yog rau cov qaib los yog os nyob rau tej teb ze dej, cov tsiaj no raug tus kab mob HPAI ntau dua lwm yam tsiaj huv tib si. Cov qaib los yog os uas raug tus kab mob HPAI yuav kis tus mob no mus rau lwm pab qaib los yog os thaum lawm ya mus rau lwm qhov chaw, nyob rau hauv lawv cov quav, tej khoom siv tu cov tsiaj no, thiab los ntawm cov neeg tu cov tsiaj. Tus kab mob HPAI no nyob rau hauv cov quav qaib los yog quav os ntev txog ntawm ntau lub hlis, tshwj xeeb yog tej chaw uas muaj dej los yog noo noo thiab qhov chaw uas txias.

Cov chaw yug qaib uas yog certified organic yog ib yam uas muaj ntau zuj zus nyob thoob plaws USA. Yuav tiv thaiv cov qaib uas tu nyob nraum zoov mas tsis yoog yim npaum li cov uas tu nyob hauv tsev. Txawm li cas los xij, yeej tseem muaj kev pab koj tiv thaiv koj cov qaib. Koj yuav tsum tau cais cov qaib no tawm ntawm lwm yam qaib nyeg, qaib qus, tsiaj hav zoov, thiab nas thiaj yuav tsis kis tus kab mob no. Cov nram qab no yog tej yam yuav tsum tau ua thiaj yuav txwv tau tsis muaj tus mob HPAI no ntau tuaj:

  • Koj yuav tsum nrhiav kev los mus tiv thaiv koj cov qaib thiab yuav tsum siv cov kev tiv thaiv no txawm yog nws tsis yooj yim rau koj.
  • Yuav tsum txwv koj cov qaib txhob pub lawv mus ze cov menyuam pas dej, cov menyuam dej ntws, los yog cov dej loj uas yog chaw rau cov noog dej ua zes. Tej zaum cov chaw no kuj yuav ua teeb meem tau rau koj cov qaib.
  • Tsis txhob siv cov dej uas los ntawm cov pas dej los yog cov menyuam dej ntws los rau koj cov qaib haus. Yuav tsum siv cov dej uas twb muab lim thiab rau tshuaj kom txhob muaj kab mob nyob rau cov dej lawm xwb. (Cov neeg yug qaib organic siv kua apple qaub (apple cider vinegar) los mus xyaw dej ua dej haus rau lawv cov qaib, txawm li ntawv los, koj yuav tsum tsis txhob siv qhov no ua kev tiv thaiv xwb vim muaj lwm yam kev tiv thaiv thiab).
  • Yuav tsum khwb cov thoob haus dej thiab chaw pub qhauv kom cov tsiaj qus thiab noog los noj thiab haus tsis tau. Yuav tsum muab tej qhauv cia kom muaj chaw zoo vim tej no yuav ua rau noog thiab tsiaj qus los noj. Tsis txhob pub tej qaib/noog qus thiab qaib/noog nyeg nyob thiab noj sib xyaws.
  • Yuav tsum tau npaj ib qho chaw nyob los mus thaiv los yog cais cov qaib/noog thaum lub sij hawm muaj tej kab mob no tshwm tuaj. Qhov chaw no yuav tsum yog ib qhov chaw uas qaib/noog qus los nkag los yog tso quav tsis tau rau hauv. (NOP organic tau ua tej qhov chaw nyob los mus thaiv los yog cais cov qaib/noog lub sij hawm thaum huab cua tsis zoo los yog thaum muaj lwm yam kab mob tshwm sim tuaj. Cov chaw no yuav tsum tau kev tso cai los ntawm cov certifying agent. Mus nrog koj tus Certifying Agency tham yog koj xav tias yuav tau ua ib qho chaw cais rau koj cov qaib/noog nyob).
  • Yuav tsum tau tu lub tsev qaib kom hu si. Hnav ris tsho kom huv si thaum mus tu koj cov qaib. Tsis txhob mus kis phab nyaj tom tej los rau koj cov qaib.
  • Yuav tsum txwv tsis pub neeg coob coob tuaj mus saib koj cov qaib. Yuav tsum txwv tsis pub cov neeg uas twb yug qaib lawm tuaj saib koj pab qaib. Yuav tsum muab ris tsho thiab khau tu tsiaj rau cov neeg tuaj saib hnav.
  • Yuav tsum cais koj pab qaib yog thaum koj xoom xaim tias lawv muaj mob lawm, koj yuav tsum tiv tauj los yog hu rau tus neeg kho tsiaj.

Wayne Martin, Extension educator; Robert Porter Jr., Extension poultry specialist; Sally Noll, Extension poultry scientist and Carol Cardona Extension specialist and poultry virologist

Reviewed in 2015

Page survey

© 2023 Regents of the University of Minnesota. All rights reserved. The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.