Extension Logo
Extension Logo
University of Minnesota Extension
https://extension.umn.edu

Extension is expanding its online education and resources to adapt to COVID-19 restrictions.

Tej Yam Tshwj Xeeb Txog Tus Kab Mob "Avian Influenza" Uas Cov Tswv yug Nquab Yuav Tsum Tau Paub Txog

See this page in: English | Somali

"Avian Influenza" yog abtsi?

“Avian influenza (AI)” yog ib tug kab mob uas raug rau ntau hom qaib los yog noog nrog rau nquab. “Waterfowl” thiab “shorebirds” xws li yog os thiab noog dej yog cov tsiaj uas tus kab mob avian influenza nyiam kawj ua mob rau hauv lawv lub cev thiab rau tej chaw uas lawv nyob tiamsis muaj ntau zaus kuj tsis pom ua mob tshwm sim tuaj. Muaj ib tug kab mob avian influenza hu ua highly pathogenic (HPAI) vim tus kab mob no ua rau cov qaib thiab noog mob ceev thiab tuag sai. Tus kab mob highly pathogenic (HPAI) uas raug rau cov nquab no ua rau lawv lub caj dab sib qhaib, lawv plab (tso quav ntsuab ntsuab) thiab tom qab ntawv ua rau lawv tuag. Tej mob tshwm sim los ntawm tus kab mob HPAI uas raug rau cov nquab no mob muaj ntsis zoo li tus kab mob “Paramyxovirus”.

Suav txij thaum lub Kaum Ob Hli ntuj xyoo 2014 los, U. S. Department of Agriculture (USDA) tau qhia tias tus kab mob HPAI no yog tshwm sim los ntawm H5N2 uas muaj rau tej noog dej qus thiab cov qaib tu noj thiab muag nyob rau hauv cov xeev uas nyob ib ncig thoob tus dej Mississippi. Yog koj xab paub tus kab mob no muaj tshwm sim nyob qhov twg tiag, mus saib tau nyob rau hauv lub website.

Yuav Tsum Ua Li Cas Yog Koj Xoom Xaim Tias Koj Cov Nquab Raug Tus Kab Mob “Highly Pathogenic Avian Influenza” No Lawm?

Ib lub xeev twg yeej tsim muaj ib lub koos haum los saib xyuas cov xov xwm hais txog tus kab mob avian influenza. Board of Animal Health yog lub koos haum los saib xyuas tus kab mob avian influenza hauv lub xeev Minnesota. Yog koj pab nquab cia li tuag los yog koj pom tias feem ntau ntawm koj cov nquab los yog noog muaj mob ua rau lawv lub caj dab sib qhaib los yog mob pab lawv tso tau quav ntsuab ntsuab, thov qhia rau tus kws kho tsiaj los yog Minnesota Board of Animal Health kom sai li sai tau. Mus saib lub website hauv, los yog hu rau lub koos haum Minnesota Poultry Testing Laboratory (MPTL) ntawm tus xov tooj (320) 231-5170. Lub koos haum MPTL tau koom tes nrog rau University of Minnesota Veterinary Diagnostic Laboratory (VDL) nyob hauv lub zos St. Paul los mus saib xyuas thiab sim kuaj tus kab mob Avian Infuenza (AI). Yog xav paub ntxiv, hu rau lub koos haum VDL ntawm tus xov tooj 612-625-8787 los yog mus saib hauv lub website.

Cov Kev Qhia Tiv Thaiv

Yuav kom txwv tau cov nquab txhob raug kab mob, cov tswv yuav tsum muaj kev los tiv thaiv lawv pab nquab. Yav tag los tus kab mob HPAI uas raug rau cov nquab yog kis los ntawm cov qaib, os, thiab qaib cov txwv uas twb xub raug tus kab mob no lawm, thiab los ntawm cov noog dej nyob hauv lub xeev Minnesota. Kev xyuam xim tiv thaiv cov nquab no yuav tsum yog muab lawv cais tawm ntawm lwm yam qaib thiab noog. Qhov kev tiv thaiv zoo tshaj plaws yog yuav tsum tau muab cov kev tiv thaiv no sau cia thiab siv txhua hnub thiaj yuav tiv thaiv tau cov nquab no kom txhob raug kab mob. Cov kev xyuam xim los mus tiv thaiv twb muab teev tseg nyob hauv daim ntawv hais txog cov kev tiv thaiv rau nquab lawm. Mus saib daim ntawv: Cov Kev Siv Los Tiv Thaiv Lub Cooj Nquab Kom Txhob Muaj Kab Mob

Lub koos haum USDA tau qhia txog tej yam kev siv los mus tiv thaiv kab mob rau nquab kom thiaj tsis raug tus kab mob avian influenza raws li nram qab no:

 • Yuav tsum txhob mus ti (yuav tsum cais koj lub cooj nquab kom deb ntawm tej chaw uas ntxim muaj kab mob). Nram qab no yog tej yam yuav tsum tau ua:
 • Tsis txhob mus ti lwm cov qaib los yog noog ua ntej rov los tu koj cov nquab.
 • Yuav tsum txwv txhob pub neeg coob coob tuaj nkag hauv koj lub cooj nquab. Txwv txhob pub cov neeg uas lawv yeej muaj lawv ib co qaib, noog thiab nquab tuaj saib los yog mus ze koj lub cooj nquab.
 • Tshuaj ntsuam xyuas koj txoj kev tu nquab, nug koj tus kheej seb puas muaj tej yam koj yuav tsum tau ua ntxiv thiaj yuav pab tiv thaiv tau koj cov nquab kom txhob mus ti lwm cov nquab, noog los yog qaib thiaj tsis kis tus kab mob HPAI?
 • Yuav tsum tu lub cooj nquab kom huv si (tu thiab siv tshuaj ntxuav thiaj tsis muaj kab mob). Nram qab no yog tej yam yuav tsum tau ua:
 • Yuav tsum tu lub chaw pub qhauv thiab qhov chaw haus dej kom huv si thiab txhob pub tej noog qus los noj cov qhauv thiab haus cov dej. Yog ua qhauv thiab dej txeej, yuav tsum tu kom huv noog qus, nas, thiab kab ntsaum thiaj tsis los noj thiab haus. Yuav tsum tau pauv tej kev koj siv pub qhauv yog noog qus pheej los ze thiab txeeb noj.
 • Yuav tsum tau hnav tej ris tsho thiab khau tu nquab kom huv si ua ntej nkag mus hauv lub cooj thiab tu cov nquab.
 • Yuav tsum tu thiab muab tshuaj tsau ntxuav cov khoom siv tu nquab xws li cov duav hlau thiab cov duav hlau kaus nplooj lwg.
 • Yuav tsum tu ib puag ncig hauv lub cooj nquab kom huv thiab siv tshuaj los ntxuav cov khoom siv kom huv si koj cov nquab thiaj tsis nyob sib xyaws nrog lawv cov quav.
 • Yuav tsum tau tshuaj ntsuam xyuas koj txoj kev tu nquab. Puas huv txaus los yog tseem tshuav chaw rau koj tu kom huv tshaj qub?
 • Tsis txhob nqa kab mob los tsev. Nram qab no yog tej yam piv txwv:
 • Yog koj mus nqa nquab tshiab los yug los yog coj cov nquab rov los tsev thaum mus sib tw tag lawm, yuav tsum tau cais cov nquab no tawm ntawm lub cooj kom muaj 14 hnub.
 • Yuav tsum tu thiab muab tshuaj tsau ntxuav cov thoob los yog thawv ntim thiab tej khoom siv kom huv si ua ntej koj xa cov no rov mus rau qhov chaw koj nqa los. Dhau ntawm cov no lawm, koj yuav tsum tu thiab ntxuav cov log tsheb thiab lub tsheb cab khoom kom huv.
 • Yuav tsum saib thiab tu kom zoo tshaj plaws. Nug koj tus kheej seb qhov chaw uas koj ua los cais puas cais zoo tiag thiaj tsis kis kab mob? Koj coj cov thoob los yog thawv ntim mus ntxuav qhov twg? Ua li cov kua dej ntxuav ntawv ntws puas yuav mus txog koj cov nquab?

Carol Cardona, Extension poultry virologist and Wayne Martin, Extension educator

Reviewed in 2018

Share this page:

© 2021 Regents of the University of Minnesota. All rights reserved. The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.